સાંકૃતગોત્રિય પાઠક પરિવાર વાર્ષિક સંમેલનમાં થનાર સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટેનું ફોર્મ

અંતાક્ષરી
વેશભુષા
એક પાત્રી અભિનય
ફિલ્મી સંગીત ગાયન
હા
ના

હું સંમત થાઉ છુ કે, (1) મે/અમે ઉપર ભરેલી વિગતો સંપૂર્ણ સાચી છે. (2) હુ/અમે કાર્યક્રમના નિયમોનું સંપૂર્ણ પાલન કરીશ. (3) કાર્યક્રમને અંતે જાહેર કરવામાં આવતા પરિણામ મને માન્ય છે.

Get in touch

સાંકૃત ગોત્રી પાઠક પરિવાર સહર્ષ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Contact Details

  • info@sgppgujarat.org
  • + 91 9879571455
  • www.sgppgujarat.org
  • HNM Financial Consultants,
    119, 1st Floor, Siddharth complex,
    R.C.Dutt Road, Alkapuri,
    Vadodara - 390 007. Gujarat India.